گروه مهندسی اینتل دک با کمک مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی جهت اندازه گیری میدانی صدا بندی هوابرد و کوبه ای طبق استاندارد های ۸۵۶۸ و ۸۸۳۴ در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۸ اقدام نمود.
نتایج حاصل از آزمایش رضایت بخش و حاکی از دستیابی به میزان مورد تایید در مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان “عایق بندی و تنظیم صدا” است.
? نکته قابل توجه این است که بقیه سقف ها فاصله زیادی تا حدود مبحث ۱۸ دارند و این دستاوردی است که حاصل سالها تلاش کارشناسان واحد تحقیق و توسعه اینتل دک است.

صدای هوابرد

برای مشخص نمودن صدابندی سقف در مقابل صدای کوبه ای با یک شاخص تک عددی که گویای صدابندی آن باشد، نمودار تراز صدای کوبه ای معمول شده برای سقف را درجه بندی می نماید. برای این درجه بندی در استاندارد ملی ایران 2-8834 روشی تدوین گردیده است که نمودار تراز صدای کوبه ای معمول شده برای هر سقف با نمودار مبنا مقایسه و ارزیابی شود. به این ترتیب کمیتی که تعریف می شود تحت عنوان تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته، Lnw است. این کمیت برابر است با مقدار نمودار برای صدای کوبه ای در بسامد 500 هرتز، پس از لغزاندن آن به روشی که در استاندارد ملی ایران مشخص شده است.
شاخص تک عددی دیگری که برای بیان صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای به کار می رود درجه بندی صدای کوبه ای IIC است. Lnw و IIC رابطه عکس دارند به عبارت دیگر هرچه Lnw کاهش یابد، IIC افزایش و میزان صدابندی نیز افزایش می یابد.
در جدول زیر حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته Lnw مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان ها با کاربری های مختلف طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان آورده شده است.

 

 

حداکثر تراز صدای کوبه ای

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول وزن یافته مورد نیاز برای سقف طبق جدول ۱۸-۲-۲-۳ مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

اینتل دک

نتایج اندازه گیری میدانی صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای براساس استاندارد ملی ایران ۸۵۶۸ و ۸۸۳۴

نتایج اندازه گیری میدانی صدا بندی در برابر صدای هوابرد براساس استاندارد ملی ایران ۸۵۶۸ و ۸۸۳۴

اینتل دک

مقادیر صدابندی کوبه ای و هوابرد سقف های متعارف طبق مبحث ۱۸
و مقایسه با اینتل دک

نتیجه گیری با شما