اینتل دک
  • سقف وافل مسطح با سطح مقطع I شكل :

 

  • دارنده گواهي نامه ثبت اختراع

 

  • گواهي ثبت برند

 

  • مورد تأييد مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي به عنوان نوآوري و ابتكار در سطح دنيا

 

  • ثبت اختراع در سطح بين المللي و مورد تأييد WIPO