شرایط فروش محصولات

 

پس از طراحی تفصیلی سازه و انجام چیدمان قالب ها قرارداد فروش فیمابین خریدار و نمایندگی های سراسری اینتل دک عقد خواهد شد. فروش به صورت قیمت هر مترمربع پوشش مفید سقف ها انجام خواهد شد. بلوک های لازم برای هر سقف با لحاظ برنامه زمانبندی اجرای سقف به محل پروژه ارسال می گردد تا هزینه انبارداری مازادی به کارفرما تحمیل نگردد. قبل از ارسال بلوک های هر سقف، تسویه حساب انجام می گردد.

اقلا ارسالی شامل یک عدد بلوک تحتانی پرلیتی، دو عدد اسپیسر و یک عدد بلوک فوقانی پلی استایرن ای در هر واحد اجرا است. به صورت سرانگشتی هر مترمربع 1.3 تا 1.5 واحد از مصالح را نیاز خواهد داشت. به عنوان مثال، برای پوشش هزار مترمربع از سقف حدود 1400 عدد بلوک تحتانی، 2800 عدد اسپیسر و 1400 عدد بلوک پلی استایرن نیاز خواهد بود.