intelldeck
اسپیسر
اینتل دک

سقفهای اینتل دک دارای سه جزء اصلی هستند:

 

 

  • بلوک تحتانی

  • اسپیسر

  • بلوک فوقانی