1 – قالب بندی مسطح

اینتل دک

2 – قرار دادن بلوکهای تحتانی و اسپیسر

اینتل دک

3 – قرار دادن میلگردهای تحتانی

4 – قرار دادن بلوکهای فوقانی

5 – قراردادن میلگردهای فوقانی

6 – بتن ریزی