اینتل دک شیوه ای خلاقانه برای اجرای تیرچه های متعامد درجا با قطعات ماندگار در سقف است. سقف حاصل از تیرچه های متعامد درجا به شرط رعایت ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی در رده دالها قرار می گیرد. جنبه های خلاقانه اینتل دک عبارتند از:

  • در اینتل دک قالب های پرکننده به صورت دو تکه دیده شده است. دو تکه بودن قطعات اینتل دک اجرای سقف و قرارگیری میلگردهای تحتانی را ساده می کند.
  • در اینتل دک، بلوک تحتانی از جنس بتن سبک است. بنابراین، در پایان کار یک سطح تخت بتنی در سقف حاصل می شود.
  • در اینتل دک، یک پاشنه 25 سانتی متری در تیرچه ها ایجاد می شود. این پاشنه 25 سانتی متری امکان قرارگیری چند میلگرد را به سهولت ایجاد می کند.
  • مقطع تیرچه های اینتل دک به صورت I شکل است که سبب می شود از یک سو مقاومت و سختی افزایش یابد و از سوی دیگر وزن بار مرده سقف به حداقل برسد. عرض بال اینتل دک 25 سانتی نتر و عرض تیرچه ها 12 سانتی متر است.
  • اسپیسرهای اینتل دک به گونه ای طرح شده است که اجرای سقف را ساده کرده و امکان خطای اجرایی را سلب می کند. رعایت کاورهای دال بتنی در اینتل دک کاملا شدنی است.