اینتل دک

پروژه تجاری

5 طبقه

دو طبقه منفی پارکینگ و دارای دیوار حائل

دهانه 18 متری

زن میلگرد با احتساب میلگردهای دیوار حائل ۵۳ کیلوگرم بر متر مربع

  • تالار در شهر رامسر

دهانه 14 در 40

ضخامت سقف 40 سانتی متر

بدون آویز و تیر میانی