• سقف وافل مسطح با سطح مقطع I شكل :

    اين نوآوري با حفظ محاسن سقف وافل و برطرف كردن تمامي معايب آن در راستاي پيشرفت صنعت ساختمان در سطح دنيا، شكل گرفته است.