اینتل دک دارای تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی است. تیرچه های متعامد در اینتل دک تمام ضوابط مقرر در مبحث نهم از حیث عرض حداقلی تیرچه ها، فاصله مناسب آرماتورهای طولی و نیز تامین حداقل کاور مورد نیاز را گارانتی می کند. بنابراین، با شرط استفاده از بتن با کیفیت و اجرای مناسب می توان کیفیت نهایی سقف را گارانتی نمود. مقاومت نهایی کسب شده و نیز کنترل خیز و ارتعاش در اینتل دک تضمین می شود. ضمن اینکه به لحاظ صدابندی کوبه ای و هوابرد نیز اینتل دک شرایط مطلوبی را برای استفاده کنندگان نهایی فراهم خواهد کرد.