ساختمان مسکونی

11 طبقه

دهانه 10متری

ضخامت سقف 30 سانتی متر

ساختمان مسکونی

پروژه دادگستری

13 طبقه

2 طبقه منفی

دهانه 10متری

ضخامت سقف 30 سانتی متر