اینتل دک در کرمانشاه

آقای مهندس جهانگیری

سه راهی 22 بهمن ، خیابان جهاد دانشگاهی ، کوی دانشگاه ، مقابل دانشگاه پیام نور پلاک 17

8211306 – 0833 – 0833-7292164 و 09183596906