پروژه تهران پارس

دهانه: 12 متر
موقعیت: تهران، تهران پارس
متراژ: 4000 مترمربع
تعداد طبقات: 8 سقف