پروژه دروس

دهانه: 10 متر
موقعیت: تهران، دروس
متراژ: 3500 مترمربع
تعداد طبقات: 9 سقف