پروژه تعاونی مسکن دادگستری اراک

دهانه: 11 متر
موقعیت: اراک
متراژ: 38200 مترمربع
تعداد طبقات: 24 سقف