21
دی

آموزش طراحی سقف وافل اینتل دک

نوشته حاضر سعی بر آن دارد حداقل های موردنیاز در مدل سازی، تحلیل و طراحی سقف وافل اینتل دک را در اختیار مهندسین محاسب و کاربران خود قرار دهد. تلاش شده است مطالب با بهره گیری از ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان جمع آوری و مستندسازی گردد و در دو بخش مدلسازی در نرم افزار ETABS و مدلسازی در نرم افزار SAFE ارائه شده است. با استفاده لینک زیر می توانید فایل پی دی اف آموزش مدلسازی سقف وافل اینتل دک را به صورت رایگاه دانلود کنید: