31
فروردین

اینتل دک، عایق صدای کارآمد

صدابندی یکی از فاکتورهای اساسی در سقف ساختمان های چند طبقه است. فرم هندسی و مصالح بلوک تحتانی برای افزایش عملکرد جذب صدا طراحی شده است. این بلوک در تلفیق با بلوک پلی استایرن فوقانی شاخص تراز صدای انتقال یافته را به محدوده قابل پذیرش سقف در مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان می رساند، بنابراین بلوک های اینتل دک علاوه بر آنکه به اجرای سقف کاذب را برطرف می کند، صدابندی سقف را نیز فراهم می آورد.

نتایج تست صدابندی کوبه ای و هوابرد که به صورت موردی برای یکی از پروژه های اینتل دک توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده و طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان در محدوده مجاز قرار گرفته است.