عنوان پروژه: تعاونی مسکن دادگستری

توضیحات:

در این پروژه با استفاده از سقف اینتل دک، دهانه 11 متری و کنسول 4/5 متری در یک سازه ی 24 طبقه اجرا شده است