استفاده از سقف های اینتل دک باعث می شود که حجم بتن ریزی سقف به کمترین مقدار ممکن برسد و علاوه بر آن در اجرای بتن ریزی سقف های اینتل دک، نیاز به استفاده از بتن با روانی بالا نیست.